Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de uitlaatservice van Hondenservice Francien 

Artikel 1 – Definities

1.1  Opdrachtnemer: Hondenservice Francien, gevestigd te Venlo, Meeuwenstraat 25,  5912 VJ.

1.2  Opdrachtgever: Hondenbezitter die het opdrachtformulier heeft ondertekend.

1.3  Opdracht: Het uitlaten en/of opvangen van de hond(en) van de opdrachtgever door de opdrachtnemer.

1.4  Opdrachtformulier: Overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer de hond van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat  tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.

1.5  Hond(en): Hond(en) van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer uitgelaten worden.

Artikel 2 – Algemeen

2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

2.2  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel gevestigd te Venlo ondernummer: 58719970

2.3  Op alle overeenkomsten alsmede de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het
  Burgerlijk Wetboek van toepassing. 

2.4  Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

2.5  Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om uitlaathonden op grond van atypisch of probleemgevend gedrag te weigeren.

2.6 Uw hond dient de basiscommando’s (“Hier”, “Zit” en “Af”) te kennen en deze ook te gehoorzamen. Tevens dient uw hond sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.

Artikel 3 – Gezondheid

3.1  Uw hond dient aantoonbaar ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting alsmede inenting tegen kennelhoest. Dit moet ieder jaar opnieuw gebeuren. Tevens dient uw hond vrij te zijn van luizen, teken, vlooien en wormen.

3.2  De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van  loopsheid of eventuele ziekten van de hond(en). Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen moeten vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.

3.3 De opdrachtgever – indien niet direct bereikbaar – machtigt de opdrachtnemer om, in geval  van ongeval, ziekte e.d. van de hond(en), op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren, die indien nodig medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen. Opdrachtnemer zal altijd eerst contact met opdrachtgever proberen op te nemen voor overleg.
3.4 Loopse teven kunnen NIET mee met de uitlaatservice.

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is verplicht de overeenkomst volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.

4.2 Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

4.3 Uw hond(en) moet opgenomen zijn in uw eigen W.A. verzekering. U blijft als eigenaar van uw hond dus te allen tijde aansprakelijk voor de door uw hond aangerichte schade.

4.4 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

4.5 Opdrachtgever verplicht zich ervoor zorgen dat Hondenservice Francien toegang heeft tot de plaats waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.

4.6 Opdrachtgever wordt – indien nodig – door Hondenservice Francien op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond gedurende de periode dat de hond onder toezicht van Hondenservice Francien valt.

4.7 Bij verhindering dient de eigenaar van de hond daags voor het uitlaten voor 12:00 uur af te melden. Afmeldingen die niet daags voor het uitlaten voor 12:00 uur zijn doorgegeven, worden volgens normaal tarief berekend.

4.8 Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn.

Artikel 5 – Rechten en plichten van Hondenservice Francien.

5.1 Hondenservice Francien zal uw hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.

5.2 Hondenservice Francien laat uw hond bij een groepswandeling ongeveer 1 uur uit, en bij een individuele wandeling ongeveer 20 minuten.

5.3 Opdrachtgever wordt door Hondenservice Francien op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.

5.4 Mocht er tijdens de wandeling onverhoopt toch iets met uw hond gebeuren dan heeft Hondenservice Francien, naar eigen inzicht, het recht om uw hond naar de dichtstbijzijnde dierenarts te brengen. De kosten zijn dan voor de eigenaar van de hond. Uiteraard wordt de eigenaar van de hond zo spoedig mogelijk ingelicht.

5.5 Hondenservice Francien heeft te allen tijde het recht om wandelingen af te zeggen / wandelingen te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van slechte weersomstandigheden, zoals sneeuw en ijs, bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, autopech e.d. en in geval zich calamiteiten voordoen.

5.6 Hondenservice Francien dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.

5.7 De eventuele sleutel voor uw huis wordt door Hondenservice Francien met de grootst mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis brengen van uw hond. Er zullen geen adres gegevens bij de sleutel worden bewaard, alleen de naam van uw hond.

5.8 Hondenservice Francien heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een overeenkomst.

5.9 Hondenservice Francien verplicht zich de hond aan te lijnen wanneer de hond onvoldoende  reageert op commando’s en/of wanneer het wandelgebied hierom vraagt. De hond zal hierbij aangelijnd worden aan een lange lijn voor voldoende bewegingsvrijheid.

5.10Hondenservice Francien is een aantal weken per jaar gesloten vanwege eigen vakantie. Deze data worden ruim van te voren bekend gemaakt.   

Artikel 6 – Aansprakelijkheidstelling

6.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Hondenservice Francien of derden, veroorzaakt door de hond(en) van opdrachtgever. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld.

6.2 Hondenservice Francien is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij Hondenservice Francien aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.

6.3 Hondenservice Francien is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond.

6.4 Indien aansprakelijkheid van Hondenservice Francien voor schade van opdrachtgever al moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de direct ontstane schade tot nader onderzoek.

6.5 Hondenservice Francien is niet aansprakelijk voor schade ten gevolgde van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, autopech en in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan  waardoor Hondenservice Francien aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren. 

6.6 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij Hondenservice Francien opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

6.7 Hondenservice Francien kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van uw hond. Als dit toch gebeurt, zal Hondenservice Francien vanzelfsprekend alles in het werk stellen uw hond terug te vinden.

6.8 Hondenservice Francien kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziektes, infectie, letsel en/of aandoeningen welke uw hond tijdens een wandeling zou kunnen oplopen.

6.9 De eigenaar van de honden (dieren) moet een WA verzekering hebben afgesloten waarbij de honden (dieren) van de eigenaar volwaardig meeverzekerd zijn. Indien Hondenservice Francien  aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen  (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het  totaal van het overeengekomen uitlaat- en opvangbedrag van de overeenkomst.

Artikel 7 – Schade en verzekeringen

7.1 Eigenaar van de hond(en) is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/ haar hond(en) toebrengt/toebrengen aan anderen of aan eigendommen (waaronder andere honden) van anderen.

Artikel 8 – Strippenkaarten en abonnementen

8.1 Opdrachtnemer werkt voor de uitlaatservice met een systeem van wandelkaarten. De wandelkaarten verplichten de opdrachtnemer tot het zo vaak uitlaten van de betreffende hond als er strippen zijn aangeschaft of door het abonnement is overeengekomen. De uitlaatbeurt heeft een tijdsduur tussen de 50 en 70 minuten, uitgezonderd bij extreme weersituaties. Op gekochte wandelkaarten vindt geen restitutie plaats. 

8.2 Indien de hond voor een onbepaalde tijd wordt aangemeld, dan betekent dit dat na verloop van een wandelkaart stilzwijgend de overeenkomst met een gelijke duur wordt verlengd. Hondenservice Francien zal het verlopen van een wandelkaart kenbaar maken en de klant vragen een nieuwe wandelkaart te betalen. Na de betaling te hebben ontvangen is de nieuwe wandelkaart verlengd. 

1. Wandelkaart met 10 strippen is voor 1 uitlaat per week en is 4 maanden geldig. 

2. Wandelkaart met 15 strippen is voor 2 a 3 uitlaten per week en is 3 maanden geldig,3. Wandelkaart met 20 strippen is voor 4 a 5 uitlaten per week is 2 maanden geldig. 

Artikel 9 – Betalingen

9.1 Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% B.T.W.

9.2 Hondenservice Francien is verplicht om een prijsopgave te overhandigen indien deze wordt gewenst door opdrachtgever.

9.3 Betalingen dienen vooraf per bank (met de vermelding van de naam van de hond) te worden voldaan. Mocht de betaling niet voldaan zijn voor het ingaan van de nieuwe strippen- wandelkaart dan heeft Hondenservice Francien het recht de dienst tijdelijk stop te zetten. 

Voor een losse of individuele wandeling is het alleen mogelijk om vooraf contant te betalen. 

9.4 Opdrachtgever ontvangt indien gewenst een bewijs van betaling (factuur) van de opdrachtnemer.

Artikel 10 – Geschillen en toepasselijk recht

10.1 In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens  de wet bevoegde rechter.

10.2 Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

10.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer: 58719970

 

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem dan contact op!

Sluit Menu