Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de uitlaatservice en de hondenschool.

Algemene voorwaarden hondenschool

 1. De lessen beginnen op tijd, kom daarom uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen, zodat u de al begonnen les niet hoeft te verstoren.
 2. Zorg ervoor dat uw hond thuis is uitgelaten. Mocht uw hond desondanks zijn behoefte op of buiten ons lesterrein doen, dan verzoeken wij u om dit meteen zelf op te ruimen.
 3. Een cursus bestaat uit 10 lessen, deze vaste plek is voor u gereserveerd. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald of terugbetaald. De gemiste lessen komen dan te vervallen.
 4. Bij 3 keer afwezigheid zonder kennisgeving gaan wij er vanuit dat u niet verder wilt deelnemen en wordt u automatisch van de lijst verwijderd.
 5. Als een vaste instructeur verhinderd is, wordt de les overgenomen door een vervangende instructeur of ingehaald door uw eigen instructeur op een ander moment.
 6. Hondenservice Francien behoudt zich het recht voor op enig moment twee of meer cursusgroepen samen te voegen tot één groep.
 7. Op nationale feestdagen is de hondenschool dicht. Vakanties worden tijdig doorgegeven. Wij behouden het recht om bij onvoorziene omstandigheden van deze voorwaarden af te wijken.
 8. Loopse teven zijn niet toegestaan op het lesterrein.
 9. Het is niet mogelijk om deel te nemen aan de cursus als uw hond een besmettelijke ziekte heeft of anderszins niet gezond is. Ga bij twijfel altijd naar een dierenarts.
 10. De minimum leeftijd van een cursist is 16 jaar. De minimum leeftijd van een hond is 7 weken.
 11. Kinderen onder de 16 jaar zijn alleen toegestaan onder begeleiding van een volwassene die toezicht houdt. Mocht u uw kind(eren) toch meenemen zónder extra begeleiding dan is dat voor uw eigen risico! U dient altijd de aanwijzingen van uw instructeur of leiding op te volgen.
 12. De hond dient te allen tijde aangelijnd te zijn en mag alleen los indien de instructeur daarvoor toestemming geeft.
 13. De geleider/eigenaar van de hond blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de eigen hond, ook als de instructeur de hond overneemt van de geleider. Zorg dus altijd voor een goede WA-verzekering.
 14. Indien een hond een zodanig gevaar betekent voor de eigen baas, instructeur of overige cursisten, dan kan deze hond niet deelnemen in een groep. Voor deze hond zal een passende oplossing worden gezocht.
 15. Mobiele telefoons tijdens de lessen uitschakelen of op trillen zetten. Wanneer u de telefoon, in een noodgeval, toch wilt beantwoorden dan verzoeken wij u om tijdelijk het terrein te verlaten.  Ook mag er tijdens de les niet gerookt en/of gegeten worden. Vóór en tijdens de les mag geen alcohol gedronken worden. U wordt verzocht om sigarettenpeuken, papier en/of afval in de daarvoor bestemde bak te deponeren.
 16. Er kunnen foto- en/of filmopnames gemaakt worden voor interne evaluatie en/of de website/Facebook. Wanneer u niet gefotografeerd/gefilmd wil worden dient u dat aan te geven.
 17. Parkeren is uitsluitend toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen. 
 18. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet ter beschikking gesteld aan derden. Na beëindiging van de overeenkomst zullen uw gegevens 1 jaar bewaard worden voor eventuele andere/verdere activiteiten waaraan deelgenomen kan worden. Hierover wordt u dan per mail geïnformeerd. Wanneer u geen verdere mails van ons wilt  ontvangen kunt u dat bij de beëindiging aangeven, de gegevens worden dan meteen uit onze bestanden verwijderd.
 19. Indien u besluit u om te stoppen met de cursus  zouden wij het zeer op prijs stellen indien u ons de reden vermeldt. Bij tussentijds stoppen met de cursus is teruggave van het cursusgeld niet mogelijk.
 20. De kosten van de cursus dient u vóór aanvang van de cursus te hebben betaald. Pas na ontvangst van het lesgeld is uw plek gegarandeerd. Mocht de cursus, onzerzijds, geen doorgang kunnen vinden dan wordt het door u betaalde cursusgeld teruggestort op uw rekening.
 21. Bovenstaande artikelen laten uiteraard onverkort het feit dat Hondenservice Francien steeds gerechtigd is wijzigingen door te voeren of, indien zaken in deze reglementen niet zijn bepaald, te schikken.
 22. Inschrijving voor een cursus verplicht u tot betaling.
 23. Door het ondertekenen/invullen van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en huisregels. 

Algemene voorwaarden uitlaatservice

 

Artikel 1 – Definities

1.1  Opdrachtnemer: Hondenservice Francien, gevestigd te Venlo, Meeuwenstraat 25, 

       5912 VJ.

1.2  Opdrachtgever: Hondenbezitter die het opdrachtformulier heeft ondertekend.

1.3  Opdracht: Het uitlaten en/of opvangen van de hond(en) van de opdrachtgever door de

       opdrachtnemer.

1.4  Opdrachtformulier: Overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, 

       waarbij de opdrachtnemer de hond van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat 

       tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.

1.5  Hond(en): Hond(en) van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer uitgelaten worden.

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de 

       opdrachtnemer.

2.2  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel gevestigd te Venlo onder 

       nummer: 58719970

2.3  Op alle overeenkomsten alsmede de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het
  Burgerlijk Wetboek van toepassing. 

2.4  Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk 

       is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen 

       mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de opdrachtgever als 

       de opdrachtnemer.

2.5  Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om uitlaathonden op grond 

       van atypisch of probleemgevend gedrag te weigeren.

 • 6Uw hond dient de basiscommando’s (“Hier”, “Zit” en “Af”) te kennen en deze ook te gehoorzamen. Tevens dient uw hond sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.

 

Artikel 3 – Gezondheid

3.1  Uw hond dient aantoonbaar ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting alsmede

       inenting tegen kennelhoest. Dit moet ieder jaar opnieuw gebeuren. Tevens dient uw hond vrij 

       te zijn van luizen, teken, vlooien en wormen.

3.2  De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van 

       loopsheid of eventuele ziekten van de hond(en). Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen moeten 

       vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.

 • 3De opdrachtgever – indien niet direct bereikbaar – machtigt de opdrachtnemer om, in geval 

       van ongeval, ziekte e.d. van de hond(en), op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te 

       consulteren, die indien nodig medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag 

       voorschrijven en/of toedienen. Opdrachtnemer zal altijd eerst contact met opdrachtgever 

       proberen op te nemen voor overleg.
3.4 Loopse teven kunnen NIET mee met de uitlaatservice.

 

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever

 • 1Opdrachtgever is verplicht de overeenkomst volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.
 • 2Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
 • 3Uw hond(en) moet opgenomen zijn in uw eigen W.A. verzekering. U blijft als eigenaar van uw hond dus te allen tijde aansprakelijk voor de door uw hond aangerichte schade.
 • 4Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 • 5Opdrachtgever verplicht zich ervoor zorgen dat Hondenservice Francien toegang heeft tot de plaats waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.
 • 6Opdrachtgever wordt – indien nodig – door Hondenservice Francien op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond gedurende de periode dat de hond onder toezicht van Hondenservice Francien valt.
 • 7Bij verhindering dient de eigenaar van de hond daags voor het uitlaten voor 12:00 uur af te melden. Afmeldingen die niet daags voor het uitlaten voor 12:00 uur zijn doorgegeven, worden volgens normaal tarief berekend.
 • 8Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn.

 

Artikel 5 – Rechten en plichten van Hondenservice Francien.

 • 1Hondenservice Francien zal uw hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.
 • 2Hondenservice Francien laat uw hond bij een groepswandeling ongeveer 1 uur uit, en bij een individuele wandeling ongeveer 20 minuten.
 • 3Opdrachtgever wordt door Hondenservice Francien op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.
 • 4Mocht er tijdens de wandeling onverhoopt toch iets met uw hond gebeuren dan heeft Hondenservice Francien, naar eigen inzicht, het recht om uw hond naar de dichtstbijzijnde dierenarts te brengen. De kosten zijn dan voor de eigenaar van de hond. Uiteraard wordt de eigenaar van de hond zo spoedig mogelijk ingelicht.
 • 5Hondenservice Francien heeft te allen tijde het recht om wandelingen af te zeggen / wandelingen te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van slechte weersomstandigheden, zoals sneeuw en ijs, bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, autopech e.d. en in geval zich calamiteiten voordoen.
 • 6Hondenservice Francien dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.
 • 7De eventuele sleutel voor uw huis wordt door Hondenservice Francien met de grootst mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis brengen van uw hond. Er zullen geen adres gegevens bij de sleutel worden bewaard, alleen de naam van uw hond.
 • 8Hondenservice Francien heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een overeenkomst.
 • 9Hondenservice Francien verplicht zich de hond aan te lijnen wanneer de hond onvoldoende  reageert op commando’s en/of wanneer het wandelgebied hierom vraagt. De hond zal hierbij aangelijnd worden aan een lange lijn voor voldoende bewegingsvrijheid.

5.10Hondenservice Francien is een aantal weken per jaar gesloten vanwege eigen vakantie. 

      Deze data worden ruim van te voren bekend gemaakt.   

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheidstelling

 • 1Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Hondenservice Francien of derden, veroorzaakt door de hond(en) van opdrachtgever. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld.
 • 2Hondenservice Francien is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij Hondenservice Francien aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.
 • 3Hondenservice Francien is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond.
 • 4Indien aansprakelijkheid van Hondenservice Francien voor schade van opdrachtgever al moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de direct ontstane schade tot nader onderzoek.
 • 5Hondenservice Francien is niet aansprakelijk voor schade ten gevolgde van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, autopech en in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan  waardoor Hondenservice Francien aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren. 
 • 6Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij Hondenservice Francien opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.
 • 7Hondenservice Francien kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van uw hond. Als dit toch gebeurt, zal Hondenservice Francien vanzelfsprekend alles in het werk stellen uw hond terug te vinden.
 • 8Hondenservice Francien kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziektes, infectie, letsel en/of aandoeningen welke uw hond tijdens een wandeling zou kunnen oplopen.
 • 9De eigenaar van de honden (dieren) moet een WA verzekering hebben afgesloten waarbij de

honden (dieren) van de eigenaar volwaardig meeverzekerd zijn. Indien Hondenservice Francien  aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de klant lijdt als 

      gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen  

      (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het 

      totaal van het overeengekomen uitlaat- en opvangbedrag van de overeenkomst.

 

 

 

 

Artikel 7 – Schade en verzekeringen

 • 1Eigenaar van de hond(en) is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/ haar hond(en) toebrengt/toebrengen aan anderen of aan eigendommen (waaronder andere honden) van anderen.

 

Artikel 8 – Strippenkaarten en abonnementen

 

 • 1Opdrachtnemer werkt voor de uitlaatservice met een systeem van wandelkaarten. De wandelkaarten verplichten de opdrachtnemer tot het zo vaak uitlaten van de betreffende hond als er strippen zijn aangeschaft of door het abonnement is overeengekomen. De uitlaatbeurt heeft een tijdsduur tussen de 50 en 70 minuten, uitgezonderd bij extreme weersituaties. Op gekochte wandelkaarten vindt geen restitutie plaats. 
 • 2Indien de hond voor een onbepaalde tijd wordt aangemeld, dan betekent dit dat na verloop van een wandelkaart stilzwijgend de overeenkomst met een gelijke duur wordt verlengd. Hondenservice Francien zal het verlopen van een wandelkaart kenbaar maken en de klant vragen een nieuwe wandelkaart te betalen. Na de betaling te hebben ontvangen is de nieuwe wandelkaart verlengd. 
 1. Wandelkaart met 10 strippen is voor 1 uitlaat per week en is 4 maanden geldig. 
 2. Wandelkaart met 15 strippen is voor 2 a 3 uitlaten per week en is 3 maanden geldig,
 3. Wandelkaart met 20 strippen is voor 4 a 5 uitlaten per week is 2 maanden geldig. 

 

Artikel 9 – Betalingen

 • 1Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% B.T.W.
 • 2Hondenservice Francien is verplicht om een prijsopgave te overhandigen indien deze wordt gewenst door opdrachtgever.
 • 3Betalingen dienen vooraf per bank (met de vermelding van de naam van de hond) te worden voldaan. Mocht de betaling niet voldaan zijn voor het ingaan van de nieuwe strippen- wandelkaart dan heeft Hondenservice Francien het recht de dienst tijdelijk stop te zetten.

Voor een losse of individuele wandeling is het alleen mogelijk om vooraf contant te betalen. 

 • 4Opdrachtgever ontvangt indien gewenst een bewijs van betaling (factuur) van de opdrachtnemer.

 

Artikel 10 – Geschillen en toepasselijk recht

10.1 In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de 

        opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat 

        opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen 

        voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens 

        de wet bevoegde rechter.

 • 2Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
 • 3Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de 

        nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

 

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer: 58719970